logo

klauzula o danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, iż:

I.             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1, 2, 3 Okulary za 100, 200, 300
A. i P. Sakowscy spółka cywilna, ul. Sienkiewicza 6 lok. 3, 15-092 Białystok, wpisy wspólników do CEIDG, NIP 5423257915, REGON 364710946 (dalej zwana „Firmą”);

II.          w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail na adres info@123okulary.pl lub osobiście / drogą korespondencyjną na wskazany powyżej adres siedziby Firmy;

III.       Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umówienia wizyty na stronie internetowej 123okulary.pl/kontakt, przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie uzasadnionego interesu Firmy;

IV.       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby będące zaangażowane w kontakt, tj. wspólnicy i upoważnieni pracownicy Firmy;

V.          podane w formularzu, o którym mowa w pkt. III., Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji wizyty, a w przypadku braku umówienia wizyty zostaną natychmiast usunięte;

VI.       ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

VII.    podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do nawiązania przez Firmę kontaktu z Panią/Panem – w pierwszej kolejności Firma podejmie próbę kontaktu telefonicznego;

VIII. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

IX.       wysyłając formularz, o którym mowa w pkt. III., wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Firmę podanych w formularzu danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie.